Ahmed ÇITLAKOĞLU

Ahmed ÇITLAKOĞLU

Fâhişe Nedir, Kimlere Fâhişe Denir?..

Fâhişe (fuhuş): Kelime olarak “çirkin ve iğrenç iş veya söz” anlamına gelir… Din ve ahlâk ölçülerine uymayan her türlü aşırılığı, çirkinliği, edepsizliği, hayasızlığı kapsayan bir tabirdir… Özel olarak evlilik dışı (gayr-i meşrû) cinsel ilişkiler (zina) anlamında kullanılmaktadır… 
***
“Onlar, çirkin bir şey (fâhişe) yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman (nefislerine zulmettiklerinde) Allah’ı hatırlarlar da hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler...”. Âl-i İmrân, 3/135)

“Bir kötülük veya kendilerine zulmetme mânasında bir günah işlediklerinde hemen Allah’ı anar ve günahlarına tövbe ederler, yaptıklarında ısrar etmezler…
Âyette geçen fâhişe kelimesi “çirkin ve iğrenç iş veya söz” anlamına gelir…
Özel olarak “zina” anlamında kullanılmaktadır; nefse zulmetmek ise “herhangi bir günah işlemek” demektir. Bu günahların başında Allah’a ortak koşmak (şirk) gelmektedir. 
Bununla birlikte fâhişe “başkasına karşı işlenen günah, nefse zulmetmek” ise “kişinin kendisini ilgilendiren ve başkasıyla ilgisi olmayan günah” olarak yorumlandığı gibi (Elmalılı, II, 1177), fâhişe “büyük günahlar” diğeri ise “küçük günahlar” olarak da yorumlanmıştır (Şevkânî, I, 424-425).” (DİB, Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 671-674)
***
 "Favâhişin (her türlü kötülüğün) açığına da gizli olanına da yaklaşmayın...'' (el-En'âm, 6/151

“Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın.” Burada geçen fevâhiş kelimesi fuhş kökünden gelmekte olup “çirkin ve yüz kızartıcı, utanç verici söz ve davranışlar”ı ifade eder. İbn Abbas’tan nakledilen bir rivayete göre Câhiliye Arapları açıktan zina edilmesini hoş karşılamaz, ancak gizli gizli zina ederlerdi (İbn Âşûr, V, 160). Âyette onların bu anlayış ve tutumları reddedilmiştir. 

Bununla birlikte, âyetteki fevâhiş lafzı çoğul olduğundan ve ayrıca bununla sadece zinanın kastedildiğini gösteren belirleyici bir ifade bulunmadığından, bu yasağı zina ile sınırlamak doğru değildir. 

Burada kötülüklerin gizlisinin de açığının da özellikle tasrih edilmesi ilgi çekicidir. Çünkü eğer bir insan, açıktan işlemeye çekindiği bir kötülüğü gizli olarak yapabiliyorsa, bu onun, insanlar tarafından kınanmaktan çekindiği halde Allah’ın buyruğunu ihlâl etmekten çekinmediğini gösterir. 

Ayrıca kötülüğü “yapmayın” veya “işlemeyin” yerine “yaklaşmayın” buyurulması, insanı kaçınılmaz olarak kötülük işlemeye sevkedebilecek ortam ve şartlardan uzak durmayı öngörmektedir." (DİB,Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 485)

 

"İffetsizlik ve utanmazlığın (fâhişenin), iman edenler içinde yayılmasını arzu edenler için dünyada ve ahirette acıklı bir azab vardır." (en-Nûr, 24/19).
***
"Lût da hani kavmine demişti ki; 'siz, açıkça gördüğünüz halde, yine de o çirkince utanmazlığı (fâhişe) yapacak mısınız." (en-Neml, 27/54).
***
Hâsılı kelam: Edep ve nezaket dışı her türlü ahlâksızlığın (kötü huyluluğun), terbiyesizliğin; özet ifadeyle Allah'ın yapılmasını veya söylenmesini yasakladığı her şeyin bu kelimenin şumûlüne girdiği ifade edilmektedir…

Peki, madem ki edep ve nezaket dışı her türlü çirkin ve yüz kızartıcı, utanç verici söz ve davranışlar (çirkin ve iğrenç iş veya söz) fâhişe kapsamına girmektedir; 
- O zaman, devlet dairelerinde olsun özelde olsun, haksız ve hukuksuz yolsuzluk ve hırsızlık fiilleri fâhişe kapsamına girer mi, girmez mi?

- Edep ve nezaket dışı, garihukukî ve gariahlâki, çirkin ve yüz kızartıcı, utanç verici söz ve davranışların faillerine de (kadın olsun erkek olsun) fâhişe denilir mi, denilemez mi?.. 

- Bu fillerin faillerine fâhişe denilecek olsa; suç olur mu?
***
"Bir milletin içinde zina (fâhişe) ortaya çıkıp nihayet o millet, bu suçu alenî olarak işlediğinde, mutlaka bulaşıcı (taun) ve onlardan önce gelip geçmiş milletlerde vukubulmamış hastalıklar yayılır." (İbn Mâce, Fiten, 22).

Vesselam… 
Ahmed Çıtlakoğlu
13 Ağustos 2020 Perşembe / 23 Zilhicce 1441

Önceki ve Sonraki Yazılar